Logo Vlaams Mensenrechteninstituut

De geschillenkamer

Wanneer iemand slachtoffer of getuige meent te zijn van discriminatie, kan het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) samen met de betrokken partijen (klager en verweerder) een bemiddelingstraject opstarten. Als die bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kunnen we de klacht aan de geschillenkamer bezorgen. Die buigt zich over de klacht en zal oordelen of er sprake is van discriminatie. De geschillenkamer zal haar activiteiten aanvatten vanaf het najaar van 2023.

Werking van de geschillenkamer

Wanneer bemiddeling geen uitkomst biedt, kan het VMRI het dossier - mits de toestemming van de klager - voorleggen aan de geschillenkamer die de situatie zal beoordelen. 

De geschillenkamer bestaat uit experten uit de gerechtelijke en academische wereld die een diepgaande kennis van de mensenrechten hebben, en dan in het bijzonder van het discriminatierecht. Ze oordelen onafhankelijk en onpartijdig over de klacht. De geschillenkamer is gescheiden van de andere kerntaken van het VMRI en staat volledig los van het bemiddelingstraject

De experten spreken een niet-bindend, uitvoerig gemotiveerd oordeel uit. Oordeelt de geschillenkamer dat er sprake is van discriminatie? Dan kan ze de persoon of organisatie die discrimineerde aanbevelen om bepaalde acties uit te voeren. De geschillenkamer kan bijvoorbeeld een school verzoeken om bepaalde redelijke aanpassingen door te voeren voor een kind met een handicap, of een organisatie aansporen om haar beleid aan te passen. 

In de geschillenkamer zetelen uitsluitend experten die zorgvuldig oordelen of er discriminatie heeft plaatsgevonden. De oordelen lichten uitvoerig en in heldere taal toe hoe de geschillenkamer tot haar beslissing is gekomen. Op basis van de expertise, de neutraliteit en het officieel mandaat van de geschillenkamer hebben de oordelen een gezaghebbend karakter. Er is echter geen wettelijke verplichting voor de verweerder om de oordelen van de geschillenkamer op te volgen. 

 

De oordelen worden gepubliceerd op de website van het VMRI. 

Goed om te weten

  • Na het oordeel van de geschillenkamer kan de klager nog altijd een gerechtelijke procedure opstarten indien gewenst. Als de klacht gegrond werd bevonden, trekt de klager dan gesterkt met het oordeel van de geschillenkamer naar de rechter. 
  • Iemand kan alleen gebruikmaken van oordeelvorming door de geschillenkamer wanneer die een klacht heeft over discriminatie (en dus niet wanneer men melding maakt van een schending van een ander mensenrecht). 

Opvolging oordelen

Het VMRI volgt de oordelen en aanbevelingen van de geschillenkamer actief en nauwgezet op. We gaan na in welke mate de vervolgacties aanbevolen door de geschillenkamer zijn uitgevoerd door de persoon of organisatie die heeft gediscrimineerd. Blijken de aanbevelingen van de geschillenkamer niet of onvoldoende te zijn opgevolgd? Dan kan de klager opnieuw een klacht indienen. 

 

Op onze website vind je binnenkort de eerste oordelen van de geschillenkamer terug.

Ook interessant