Overslaan en naar de inhoud gaan

Mensenrechten en discriminatie

Wanneer er mensenrechten geschonden worden, inclusief het verbod op discriminatie, kan je aankloppen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Maar wat zijn mensenrechten? En wat is precies discriminatie? 

Wat zijn mensenrechten?

Iedereen heeft mensenrechten. Dit zijn fundamentele, universele rechten waarop je aanspraak kan maken, ongeacht je nationaliteit, geslacht, afkomst, religie of andere kenmerken. Ze zijn er om je te beschermen, overal en altijd.  

Er zijn veel verschillende mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan: 

Vrijheid van meningsuiting, recht op inclusie voor personen met een handicap, recht op onderwijs, recht op een eerlijk proces, recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, recht op eigendom, recht op privacy, enzovoort. 

Al deze rechten beschermen de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een waardig menselijk leven te leiden. 

Als je mensenrechten worden geschonden - door een overheid, een bedrijf of een andere organisatie, of door je medeburgers - kan je je rechten afdwingen. Het Vlaams Mensenrechteninstituut informeert je over hoe je dit kan doen. 

Ook het recht om niet gediscrimineerd te worden, is een mensenrecht.

Wat is discriminatie?

Wanneer iemand je minder gunstig behandelt of je benadeelt op basis van bepaalde kenmerken, is er sprake van discriminatie. 

 

Kenmerken

Het is verboden om te discrimineren op basis van de volgende kenmerken: 

Geslacht, gezinsverantwoordelijkheden, leeftijd, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming. 

Wat valt onder gezinsverantwoordelijkheden?

Gezinsverantwoordelijkheden doelen op: het aanvragen of opnemen van adoptieverlof, moederschapsverlof, borstvoedingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, pleegouderverlof, arbeidsverzuim wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden, in geval van ziekte of een ongeval, flexibele arbeidsregelingen voor zorgdoeleinden, tijdskrediet, zorgkrediet of andere wettelijke verlofregelingen met als doelstelling om voor werknemers een betere combinatie van werk en gezin mogelijk te maken.

Wat valt onder geslacht?

Onder geslacht kunnen ook de volgende kenmerken vallen: genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap, bevalling, moederschap, het geven van borstvoeding, adoptie, medisch begeleide voortplanting, vader- en meemoederschap, geslachtsverandering of seksekenmerken.

Wat valt onder burgerlijke staat?

Onder burgerlijke staat valt ook gezinssamenstelling.

Vormen van discriminatie

Er zijn verschillende vormen van discriminatie. Het Vlaams Mensenrechteninstituut helpt je verder met elke discriminatievorm.

Directe discriminatie

Je wordt minder gunstig behandeld op basis van een van de bovenstaande kenmerken. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand zich omwille van diens handicap niet mag inschrijven voor een opleiding.   

Indirecte discriminatie

Ook wanneer dezelfde behandeling voor iedereen wordt toegepast, kan er discriminatie zijn, namelijk wanneer die behandeling een discriminerende impact heeft. De op het eerste gezicht neutrale behandeling zorgt ervoor dat je op basis van een beschermd kenmerk in het bijzonder benadeeld wordt. Bijvoorbeeld: het vereisen van een bepaald aantal jaar ervaring voordat iemand voor een bepaalde job in aanmerking kan komen, zal vooral jongeren uitsluiten en kan dus een indirecte discriminatie vormen. 

In sommige gevallen kan een direct of indirect onderscheid wel toegelaten zijn (‘rechtvaardiging’). Een ongunstige behandeling kan objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en als de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

(Seksuele) intimidatie

Je komt in aanraking met ongewenst gedrag dat te maken heeft met een van de beschermde kenmerken. Dit gedrag heeft tot doel of gevolg dat je waardigheid wordt aangetast en er wordt een vijandige, beledigende, kwetsende of vernederende omgeving gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan een leraar die doorheen het schooljaar een leerlinge viseert en voor de rest van de klas belachelijk maakt omwille van haar religie. 

Er is sprake van seksuele intimidatie als dergelijk gedrag een seksuele connotatie heeft. 

Weigeren van een redelijke aanpassing

Je vraagt omwille van je handicap een redelijke aanpassing maar die wordt niet voorzien. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die personen met een handicap in een onaangepaste omgeving toelaten om op gelijke basis met anderen te participeren. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om deeltijds te werken als dat het mogelijk maakt om met je handicap te werken of het gebruik van een laptop met voorleessoftware tijdens een examen voor een student met dyslexie. Degene van wie je de aanpassing vraagt, mag die enkel weigeren wanneer de aanpassing een onevenredige belasting zou inhouden. Het Gelijkekansendecreet voorziet een voorbeeldprocedure die je kan gebruiken om redelijke aanpassingen aan te vragen. 

Binnen het toepassingsgebied van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt kan je ook als persoon van een bepaald geslacht, een zogenaamd ras, een bepaalde etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd of seksuele oriëntatie vragen om te voorzien in redelijke aanpassingen. Het gaat dan om passende maatregelen zodat je toegang tot arbeid hebt, in arbeid kan participeren of vooruitkomen of een opleiding kan genieten tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen. Dit is enkel zo binnen het toepassingsgebied van het decreet, met name bij:

  • de intermediaire organisaties en personen die zich bezig houden met beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling;
  • de Vlaamse diensten en het Vlaams overheidspersoneel en onderwijspersoneel, hun bepalingen en arbeidsvoorwaarden;
  • de andere werkgevers en werknemers voor de beroepsopleiding en tewerkstelling van personen met een handicap.
Opdracht geven tot discrimineren

Het is verboden om anderen de opdracht te geven om te discrimineren. Denk bijvoorbeeld aan verhuurders die een immokantoor opdragen hun pand niet te verhuren aan koppels van hetzelfde geslacht. 

info

Er kan ook sprake zijn van discriminatie zonder dat er een specifiek slachtoffer is. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een vacature uitschrijft die (in)direct bepaalde groepen uitsluit. Voor het vaststellen van discriminatie is dan niet vereist dat er een specifiek slachtoffer geïdentificeerd kan worden. 

Welke kaders zijn er?

Wetgeving
Mensenrechtenverdragen
EU-richtlijnen
Vlaamse anti-discriminatiewetgeving

Ook interessant