Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Het Vlaams Mensenrechteninstituut beschermt en bevordert de mensenrechten in Vlaanderen. We verhogen de kennis over de mensenrechten en sporen overheden en organisaties aan om in lijn te handelen met de internationale mensenrechtenverdragen. We bieden eerstelijnsbijstand aan iedereen die te maken krijgt met een schending van de mensenrechten. Daarnaast kunnen mensen die discriminatie melden, rekenen op bemiddeling en eventuele oordeelsvorming door de Geschillenkamer. 

Hoe werken we?

Het Vlaams Mensenrechteninstituut werkt:

 • Onafhankelijk: we zijn een autonoom publiek instituut, gefinancierd door het Vlaams Parlement, dat zijn opdracht volledig onafhankelijk uitvoert. 
 • Vanuit een brede opdracht rond mensenrechten: we richten ons tot alle doelgroepen en werken rond alle mensenrechtenthema’s.  
 • In Vlaanderen: we doen dit alleen in situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de domeinen Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

Wat is onze opdracht?

Beschermen en bevorderen van mensenrechten

Het Vlaams Mensenrechteninstituut biedt eerstelijnsbijstand aan iedereen die te maken krijgt met een schending van de mensenrechten. Als er mensenrechten werden geschonden, kan je dit hier melden

Naast het behandelen van meldingen, verhogen we de kennis over mensenrechten bij de bevolking en beleidsmakers en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Het instituut zorgt ook voor afstemming van de regelgeving op de internationale mensenrechtenverdragen en bevordert de effectieve implementatie. We doen dit door: 

 • Onafhankelijke en gemotiveerde adviezen, aanbevelingen, voorstellen en verslagen op te stellen ten aanzien van overheden en organisaties
 • Onafhankelijk onderzoek en studies uit te (laten) voeren 
 • De stand van zaken van de mensenrechten te monitoren en daarover publiekelijk te rapporteren 
 • Bij te dragen aan rapporten voor internationale instanties die toezicht houden op de uitvoering van mensenrechtenverdragen 
 • De toetreding tot en de bekrachtiging van internationale mensenrechtenverdragen aan te moedigen
 • Breed te informeren en sensibiliseren over mensenrechten, via onder meer bewustwordingscampagnes, vormingen, …
Hoe gaan we hierin te werk?

Om deze bevoegdheden uit te voeren, winnen we alle nodige informatie en documentatie in en werken we samen met:

 • Binnen- en buitenlandse mensenrechteninstellingen
 • Binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten
 • Instellingen, diensten, organisaties en personen die actief zijn op het gebied van de bescherming en bevordering van mensenrechten
 • Internationale instellingen en instellingen in andere landen die bevoegd zijn op het gebied van de bescherming en bevordering van mensenrechten

Bestrijden van discriminatie

Het Vlaams Mensenrechteninstituut zet in op de bevordering van gelijke kansen in Vlaanderen. Als je gediscrimineerd meent te zijn, kan je bij ons een discriminatieklacht indienen. We bieden dan eerstelijnsbijstand en kunnen een bemiddeling opstarten. Leidt de bemiddeling niet tot resultaat? Dan kan de Geschillenkamer een oordeel vellen. 

Bevorderen van rechten van personen met een handicap

Het Vlaams Menenrechteninstituut is specifiek aangewezen als het onafhankelijk instituut dat de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap bevordert, beschermt en opvolgt. Dit betekent dat we bijzondere aandacht geven aan personen met een handicap bij de uitvoering van al onze bevoegdheden en inzetten op inclusie. 

 

Meer informatie

Wie zijn we?

Raad van bestuur

Bestuursleden
Stefan Sottiaux: voorzitter
Jonathan Bernaerts
Hassan Boujedain
Tine Destrooper
Frank Fleerackers
Raf Geenens
Katrien Meuwissen
Matthias Storme
Liesbet Stevens
Gerhard van der Schyff
Nathalie Van Leuven

Directie

Directieleden
David Stevens: directeur
Heidi Vander Poorten: adjunct-directeur
David Dessin: afdelingshoofd Bewustwording, Onderzoek en Advies

Geschillenkamer

Voorzitter
Sarah Lambrecht
Bijzitters
Eva Brems
Jelle Flo
Koen Lemmens
Marie Spinoy

Ook interessant