Logo Vlaams Mensenrechteninstituut

Over ons

Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) beschermt en bevordert als onafhankelijk instituut de mensenrechten in Vlaanderen. De instelling ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten. Wanneer je als burger meent gediscrimineerd te zijn, kan je eventueel een beroep doen op bemiddeling en oordeelvorming van de geschillenkamer.

Hoe werken we?

Het VMRI werkt:

  • Onafhankelijk: we zijn een autonoom publiek instituut, gefinancierd door de Vlaamse overheid, dat zijn opdracht volledig onafhankelijk uitvoert. 
  • Vanuit een brede opdracht rond mensenrechten: we richten ons tot alle doelgroepen en werken rond alle mensenrechtenthema’s.  
  • In Vlaanderen: we doen dit alleen in situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de domeinen Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

Wat is onze opdracht?

Bevorderen van gelijke kansen

Het VMRI zet in op de bevordering van gelijke kansen in Vlaanderen. Als je meent slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie, kan je bij ons een klacht indienen. Individuele klachten kunnen we - na eerstelijnsbijstand -  opvangen via bemiddeling tussen de partijen. Leidt de bemiddeling niet tot resultaat? Dan kan de geschillenkamer een niet-bindend oordeel vellen. 

Van deze bijstand (bemiddeling en oordeelsvorming) kan je alleen gebruikmaken als je een klacht hebt over discriminatie. Heb je een melding over een schending van een ander mensenrecht? Dan kan je eventueel rekenen op eerstelijnsbijstand.

Bevorderen en beschermen van mensenrechten

Het VMRI kan eerstelijnsbijstand bieden aan iedereen die te maken krijgt met een schending van de mensenrechten. Als je van oordeel bent dat je mensenrechten werden geschonden, kan je hier melding van maken

Daarnaast wil het VMRI de kennis over mensenrechten bij de bevolking en beleidsmakers verhogen, het maatschappelijk draagvlak vergroten en bijdragen aan de afstemming van regelgeving en praktijken van de Vlaamse overheid op de internationale mensenrechtenverdragen. We doen dit door: 

  • Beleid en sectoren te adviseren
  • Onafhankelijk onderzoek uit te voeren 
  • Breed te informeren en sensibiliseren over mensenrechten
  • Publiekelijk te rapporteren over de stand van zaken van de mensenrechten

Bevorderen van rechten van personen met een handicap

Het VMRI is ook specifiek aangewezen als het onafhankelijk instituut dat de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap bevordert, beschermt en opvolgt. Dit betekent dat we bijzondere aandacht geven aan meldingen en klachten van personen met een handicap. We zetten in op de inclusie van en de toegankelijkheid voor deze mensen in de samenleving. 

Meer informatie

Wie zijn we?

Raad van bestuur

Bestuursleden
Jonathan Bernaerts
Hassan Boujedain
Tine Destrooper
Frank Fleerackers
Raf Geenens
Katrien Meuwissen
Stefan Sottiaux
Matthias Storme
Liesbet Stevens
Gerhard Van Der Schyff
Nathalie Van Leuven

De opvolgers zijn Tomas Baum, Luc Demarez, Aleydis Nissen en Aube Wirtgen.

Medewerkers

Directie
Directeur: David Stevens
Adjunct-directeur: Heidi Vander Poorten
Afdelingshoofd bewustwording, onderzoek en advies (BOA): David Dessin
Afdeling bewustwording, onderzoek en advies
Nikki Dupont
Marike Lefevre
Eerstelijnsdienst en Bemiddeling
Carolien Bonnarens
Inge Debacker
Freya Gheysen
Céline Jacobs
Liesbeth Mellaerts
Marco Van Haegenborgh
Johan Vermeiren
Bedrijfsvoering
Nena De Keersmaecker
Willemijn Iest
Annelies Schelfaut
Ellen Wante

Geschillenkamer

Voorzitter
Dr. Sarah Lambrecht (Praktijklector Mensenrechten KU Leuven)
Bijzitters
Prof. dr. Eva Brems (Plaatsvervangend Voorzitter en Hoogleraar Mensenrechten UGent)
Jelle Flo (Raadsheer Hof van Beroep Gent)
Prof. dr. Koen Lemmens (Plaatsvervangend Voorzitter en Hoogleraar Mensenrechten KU Leuven)
Marie Spinoy (Plaatsvervangend Docent Discriminatierecht KU Leuven)

Ook interessant