Overslaan en naar de inhoud gaan

Advies over de beslissing van de Vlaamse Regering over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaams overheid

Samenvatting advies

Waarover gaat dit advies?

Voor de Vlaamse overheid is het beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie op de werkvloer vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. Het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf advies over een ontwerpbesluit dat dit besluit wijzigt. Daarnaast wijzigt dit ontwerpbesluit het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

Waarbinnen kadert dit advies?

Het Vlaams Mensenrechteninstituut ging na of dit ontwerpbesluit in overeenstemming is met het bestaande regelgevende kader, zoals het onder meer wordt gevormd door het Verdrag van 13 december 2006 van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag handicap), de richtlijn 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gel─│ke behandeling in arbeid en beroep en de implementatie daarvan in de Vlaamse decreetgeving.

Wat staat in het advies?

Het Vlaams Mensenrechteninstituut deelt de doelstelling van de Vlaamse regering om de rechtsbescherming van personen met een handicap te versterken. Daarnaast formuleert het Vlaams Mensenrechteninstituut een aantal aandachtspunten bij de verdere uitwerking van het ontwerpbesluit alsook bij de uitvoering hiervan:

  • Een limitatieve lijst van categorie├źn van personen met een handicap kan enkel worden ingevoerd in de definitie van een persoon met een handicap of chronische ziekte op voorwaarde dat het ontwerpbesluit een sluitende garantie voorziet dat alle personen die onder de definitie van het VN-verdrag handicap vallen, in aanmerking komen.
  • De schrapping van de bevoegdheid van de Vlaamse Diversiteitsambtenaar om het beleid inzake ongewenst seksueel gedrag op het werk te ondersteunen en uit te voeren, mag in geen geval een verzwakking van het interne beleid inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de diensten van de Vlaamse overheid tot gevolg hebben.
  • De Vlaamse Regering dient erop toe te zien dat de procedure van het inclusieprotocol in de praktijk duidelijk, toegankelijk, tijdig en drempelverlagend is.
  • Het ontwerpbesluit moet een sluitende garantie bieden dat alle statutaire personeelsleden die onder de definitie van het VN-verdrag handicap vallen een beroep kunnen doen op het verlof voor deeltijdse prestaties.
  • Om de tewerkstelling van personen met een handicap binnen de Vlaamse overheid te vergroten en hierbij minstens het opgelegde streefcijfer te behalen, kan de Vlaamse Regering de mogelijkheid van bijkomende positieve acties te onderzoeken.

Volledig advies

Ook interessant